Õppeteenuse osutamise üldtingimused Lasnamäe Huvikoolis 2019.-2020. õppeaastal
Kehtivad alates 01. juuli 2019 a.

Käesolevad Üldtingimused kehtivad MTÜ Lasnamäe Huvikool (edasi: Täitja) ja täisealise lapsevanema või kostja vahel (edasi: Tellija), kelle lapsele osutatakse õppeteenust Lasnamäe Huvikoolis (edasi: Õppija).

1. Õppeteenuse osutamise üldtingimuste ese
1.1 Täitja osutab Õppijale õppeaasta jooksul õppeteenust Lasnamäe Huvikoolis vastavalt valitud õppekavale, Tellija aga maksab osutatud teenuste eest.

2. Poolte kohustused
2.1 Täitja kohustused
2.1.1 tagada Õppijale koht õpperühmas või individuaalse õppekava järgi vastavalt registreeimisele, mida Tellija teeb veebilehel https://lhuvikool.ee/ee/registreerimine;
2.1.2 pakkuda Õppijale õppekava läbimiseks vajalikud materjalid ning õpikud;
2.1.3 tagada õppetöö läbiviimist rangelt vastavalt Lasnamäe Huvikooli õppekavale;
2.1.4 lubada õppetöö läbiviimiseks huvihariduse spetsialisti või noorsootöötajat;
2.1.5 juhul, kui õppetund jääb ära huvihariduse spetsialisti süül, kohustub Täitja leida asendust. Kui see ei õnnestu, siis peab Täitja viima hiljemalt õppeaasta lõpuni ära jäänud õppetundi;
2.1.6 juhul, kui Õppija ei saa osaleda õppetöös haiguse tõttu, tagab Täitja Õppijale teiste Lasnamäe Huvikooli õpperühmade külastamist vastavalt õppija vanusele ning läbimata õppetundide arvule (ei kehti individuaalse õppekava puhul);
2.1.7 tutvustada Tellijale Lasnamäe Huvikooli kodukord.
2.2 Tellija kohustused
2.2.1 maksta Täitja poolt osutatud teenuste eest vastavalt esitatud arvele ja maksegraafikule;
2.2.2 võimalusel võtta osa infotundidest, lastevanematega kohtumisest, avatud tundidest ja teistest üritustest, mida korraldab Lasnamäe Huvikool;
2.2.3 selgitada Õppijale Lasnamäe Huvikooli kodukorda ning vajadust seda täita;
2.2.4 tagada Õppija osavõtt õppetööst, õppekava täitmist ning Lasnamäe Huvikooli kodukorra täitmist;
2.2.5 lepingu lõpetamisel omal algatusel esitada Lasnamäe Huvikooli juhatajale kirjalik avaldus.
2.2.6 viivitamatult teavitada Täitjat kontaktandmete (telefon, kodune aadress, e-post) muutmisest. Täitja ei vastutata Tellijani jõudmata jäänud info eest, kui viimane pole õigeagselt kontaktandmeid uuendanud.

3. Maksmise tingimused
3.1 Õppemaksu suurus sõltub valitud õppekavast ning seda avaldatakse hiljemalt registreerimise esimeseks päevaks Lasnamäe Huvikooli veebilehel: https://lhuvikool.ee/ee/hinnakiri;
3.2 Tellija maksab õppemaksu vastavalt esitatud arvele ja maksegraafikule pärast Õppija arvamist Lasnamäe Huvikooli õppenimekirja;
3.3 Õppemaksu võib tasuda täies ulatuses või vastavalt maksegraafikule.Makse summa peab olema kantud Lasnamäe Huvikooli arveldusarvele või üle antud sularahas hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks;
3.4 Tellija põhjendatud kirjaliku avalduse alusel on võimalik saada õppemaksu maksepikendust mitte rohkem, kui 30.ks kalendripäevaks;
3.5 Juhul, kui Tellija pole sooritanud makset 14 päeva jooksul pärast maksetähtaja saabumist, siis Täitjal tekkib õigus kõrvaldada Õppija õppetööst ning arvata teda Lasnamäe Huvikooli õppenimekirjast välja;
3.6 Tellija põhjendatud kirjaliku avalduse alusel saab Õppija, kes käib õpperühmas, läbida õppeprogrammi osaliselt. Osakoormusega õpe korral suurendatakse õppetundi maksumust 25% võrra;
3.7 Juhul, kui Õppija õpib individuaalse õppekava järgi ning ei tule õppetunnile etteteavitamiseta või teavitab Täitjat ette vähem, kui 2 tundi enne õppetundi, siis Tellija maksab külastamata õppetundi eest täies ulatuses;
3.8 Õppetöö peatamine või lõpetamine on võimalik ainult Tellija kirjaliku avalduse alusel; Avaldus õppetöö peatamise sooviga peab olema esitatud vähemalt 30-päevase etteteatamisega;
3.9 Ettemaksu tagastamise tingimused:
3.9.1 juhul, kui õppetöö peatamise või lõpetamise avaldus on esitatud etteteavitamisega mitte vähem, kui 30 kalendripäeva, siis Täitja tagastab Tellijale viimase õppepäeva seisuga jäänud ettemaksu täies ulatuses;
3.9.2 juhul, kui õppetöö peatamise või lõpetamise avaldus on esitatud etteteavitamisega 15-29 kalendripäeva, siis Täitja tagastab Tellijale viimase õppepäeva seisuga jäänud ettemaksu, kuid arvestab lõppsummast maha õppemaksu poole kuu eest;
3.9.3 juhul, kui õppetöö peatamise või lõpetamise avaldus on esitatud etteteavitamisega vähem, kui 15 kalendripäeva, siis Täitja tagastab Tellijale viimase õppepäeva seisuga jäänud ettemaksu, kuid arvestab lõppsummast maha õppemaksu terve kuu eest.

4. Isikuandmete töötlemine
4.1 Tellija ja Õppija isikuandmete töötlemine on võimalik Lasnamäe Huvikooli juhtkonna, administratsiooni, huvihariduse spetsialistide ja noorsootöötajate poolt eesmärgiga osutada õppeteenust;
4.2 Õppija ees- ja perekonnanimi, õppeprotsessi foto ja video materjalid ning Õppijate tööd kasutab Lasnamäe Huvikool enda veebilehel https://lhuvikool.ee, enda sotsiaalvõrgustikus, kooli infostendil, konkurssidel ja festivalidel, projektides ja meedias.