LASNAMÄE HUVIKOOLI SISEKORRA EESKIRJAD

I Päevakord
1. Õppepäevadel on huvikool avatud kella 10-st kella 21-ni. Õppetunnid, harjutused ja treeningud algavad tavaliselt kella 13-st.
2. Harjutuste pikkus on 30 minutit, tundide pikkus – 45 minutit ja treeningute pikkus – 60 minutit.
3. Teenus «Pärast kooli» algab kella 13:30-st või siis, kui lapsed tulevad huvikooli.
4. Tunniplaani ja muudatusi tutvustab huvikooli administraator, ringijuht või õpetaja. See info edastatakse ka lapsevanemale.

II Õppetunnid
5. Lasnamäe Huvikoolis valivad lapsed ise või koos vanematega neid õppetunde, mis neile huvi pakuvad.
6. Õppija tuleb igasse õppetundi õigeaegselt ega jää hiljaks.
7. Kõik õppematerjalid hoiustatakse huvikoolis ning antakse välja huvikooli poolt.
8. Õppija osaleb õppetegevuses aktiivselt ja teadlikult.
9. Õppija ei kasuta õppetundidel ja huvikooli üritustel mobiiltelefoni ega muid seadmeid, mis segavad õppeprotsessi (muusikamängija, diktofon jne). Lisaks ei tee õppija huvikoolis pildi-, hääle- ega videosalvestusi, kui see pole kooskõlastatud huvikooli juhtkonna ja/või õpetajaga.
10. Nutiseadmete kasutamine õppimise ja arendamise eesmärgil ei ole keelatud, kui konkreetse õppekava õpetaja/huvihariduse spetsialisti/noorsootöötaja on sellist tegevust heaks kiitnud.
11. Koolieelikuid ja algklasside õppijaid toovad huvikooli ning tulevad vastu kas lapsevanem või muu täisealine isik nende volitusel.

III Õppetööst puudumine
12. Õppija puudumisest õppetööst informeerib huvikooli juhtkonda lapsevanem õigeaegselt.
13. Läbimata tundide arvestamise kord ning rahalised tasaarveldused on kirjeldatud Lasnamäe Huvikooli õppeteenuse osutamise üldtingimustes.

IV Hindamine
14. Arvuline hindamissüsteem ja atesteerimine on kasutusel ainult muusikaõppes ning tuleneb õppekava nõuetest.
15. Muudes õppekavades võetakse arvesse personaalseid tulemusi ning õppekava juhi tagasisidet.

V Õppija käitumise reeglid
16. Õppija käitub viisakalt ja lugupidamisega kaaslaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.
17. Õppija hoiab korda ja puhtust nii huvikoolis, kui ka huvikooli territooriumil, lisaks ettevaatlikult käitub isiklikku ja huvikooli varaga. Juhul, kui on tuvastatud tahtlik vara rikkumine või hooletu kasutamine, siis peab õppija (tema esindaja) peab hüvitama tekitatud kahju.
18. Õppija vastutab huvikooli poolt tema kasutusse antud õppematerjalide eest ning on kohustatud neid õigeaegselt tagastama. Juhul, kui on tuvastatud õppematerjalid tahtlik rikkumine või kadu, siis peab õppija (tema esindaja) peab hüvitama tekitatud kahju.
19. Enne õppetööd, õppetöö jooksul ja pärast õppetööd käitub õppija nii, et ei tekkiks ohtliku olukorda enda ega teiste jaoks.
20. Õppija ei tarvita alkohoolseid ega psühhotroopseid ained, ei suitseta.
21. Õppereiside, ekskurssioonide, interaktiivsete õppetundide ja väljaspool huvikooli toimuvate ürituste jooksul täidab õppija õpetajate ja teiste huvikooli töötajate korraldusi ning ei riku liikluseeskirju, ühistranspordi kasutamise nõudeid ega ohutuse reegleid.
22. Lasnamäe Huvikooli õppijal on kohustus kasutada vahetusjalanõusid.

VI Õppija arengu toetamine
23. Lasnamäe Huvikoolis selgitatakse välja õppija personaalseid õppevajadusi eesmärgiga toetada tema võimaluste ja oskuste arendamist. Lisaks valitakse optimaalseid õppemeetodeid ning vajadusel korraldatakse diferentse õppe või õppimist individuaalse õppekava järgi.
24. Soovi korral saab õppija huvikoolis psühholoogi või logopeedi abi.
25. Kaks korda aastas kutsub Lasnamäe Huvikool õppija perekonnaliikmeid osalema õppetunnis, et toetada tema arengut. Lisaks lepitakse kokku edasistes tegevustes ja eesmärkides lapse õppimises ja arengus.
26. Õppijal on õigus osaleda igas õppetunnis ning tasuta kasutada huvikooli ruumid klassiväliste ürituste jaoks. Lisaks saab tasuta kasutada väikse raamatukogu 1. korrusel, õppematerjalid, spordivahendid ja muid huvikooli esemeid, lisaks juua tasuta joogivett.
27. Õppijat ja tema vanemaid tunnustatakse vastavalt huvikooli traditsioonidele.
28. Õppijale või tema pereliikmetele avaldatakse tunnustust avalikult suuliselt, kirjalikult huvikooli veebilehel või eraldi paberil tunnustusega, mis on allkirjastatud huvikooli direktori poolt.
29. Õppija suhtes, kes rikub käesolevaid sisekorra eeskirju, rakendatakse mõistlikke mõjutusvahendeid, et tagada kõrvaliste isikute heaolu ning välistada elule ja tervisele ohtlikke olukordade tekkimist.
30. Enne mõjutusvahendi rakendamist kuulatakse ära õppija seletusi ning pärast seda põhjendatakse õppijale ja tema esindajale valitud mõjutusvahendi valikut;
31. Vanemaid informeeritakse valitud mõjutusvahendist telefoni/emaili teel või kirjalikult.
32. Õppija suhtes võivad huvikooli töötajad rakendada järgmised mõjutusvahendid:
• suuline noomitus;
• õppija käitumise arutlemine vanematega;
• õppija käitumise arutlemine huvikooli direktori juuresolekul;
• konfliktses olukorras poolte lepitamine;
• ajutine keeld osaleda huvikooli töös (näiteks: üritused, reisid);
33. Õppija käest ära võetud esemed tagastatakse vanematele. Juhul, kui äravõetud ese tähendab seaduse rikkumist, siis teeb huvikooli töötaja avalduse politseile ning annab esemed politseitöötajatele üle.
34. Huvikool tagab õppija turvalisust õpingute ajal.
35. Eesmärgiga ennetada võimalikud vargused huvikooli garderoobist toimub visuaalne valve nii 1. korruse fuajee, kui ka välisukse eest.
36. Õppija vanemad, sugulased ja tuttavad käituvad huvikooli ruumides ja üritustel viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õppijatele.
37. Õppija või tema esindaja saavad esitada avaldusi ja ettepanekuid huvikooli töö korraldamiseks kas huvikooli direktorile, nõukogule või MTÜ Lasnamäe Huvikool juhatuse liikmetele.
38. Edastatud avaldused vaadatakse läbi 1 kuu jooksul nende saabumisest. Vastavalt avaldaja soovile edastatakse vastus kas suuliselt või kirjalikult.