Meie projektid

Eesmärk:

Loov ALA suurusega 80 ruutmeetrit loomine Lasnamäe Huvikooli õpilastele, kooli partneritele ja lähedal elavatele linnaosa elanikele, et parandada noorsootöö läbiviimise tungimusi strateegia 2014-2020 raames, renoveerides mittekasutatavat ruumi aadressil Võru 11 1 aasta jooksul.

Lühikokkuvõte:

MTÜ Lasnamäe Huvikool tegutseb Lasnamäe linnaosas, aadressil Võru 11 juba 15 aastat (alates 2002. aastat). Selle aja jooksul on kooli tegevuseks kasutatavate ruumide pindala on suurenenud 3-st kabinetist (120 m2) 13-ni kabinetini (405 m2). Kõige suurem kooli auditoorium on 38 m2 suur, mis võimaldab mahutada kuni 15 inimest korraga. Seetõttu oleme sunnitud suurte ürituste jaoks rentima muid ruume, mis tähendab lisakulu ja mis tähendab olulisi piiranguid meie klientide, kelle võimalus loovaks tegevuseks on olulist piiratud. Meie majas on olemas mittekasutatav ruum suurusega 80 m2, mida saab meile anda Tallinna Haridusamet ja kus me tahaksime luua LOOV ala, mis tagaks võimaluse viia läbi suuri üritusi Lasnamäe Huvikooli õpilastele.

Ruumi on kavas teha mitme funktsionaalseks, mis võimaldaks seda kasutada erinevatel huviringidel ja stuudiotel. Mainitud ruumi olemasolu annab organisatsioonile võimalust korraldada ühe maja seintes kohalikud ja rahvusvahelised projektid, festivalid, avatud õppetunnid, master-klassid, näitused, seminarid ja koolitused. Tänu sellele väheneb organisatsiooni lisakulude maht ning huvikooli kliendid ei pea ruumide renti eest lisatasu maksma.

Planeeritav ala kaasab ka lähedal elavad linnaosa rahvast, kuna meie plaani järgi peaksid kõik üritused olema avatud, mis kaasab naabreid linnaosa, linna ja riikliku tähtsusega üritustele. Naabrite kaasamiseks loov ALA külastamiseks kavatseme teha tihedat koostööd ka partneritega, kellega aktiivselt tegutseme selle nimel, et kaasata Lasnamäe elanikke tegevustesse, mis toimuvad linnaosas, linnas, riigis ja teistes riikides linnaosa arengukava raames.

Tulemused:

1)    Arengukava üheks punktiks oli kaasaegse ja soodsa keskkonna loomine. Kuna Võru 11 hoone on vana lasteaia hoone ja vajab suurt remonti, meie ees iga aasta seisis küsimus kas jääme sellesse majja või hakkame uut otsima. Tallinna Haridusametil ei ole rahalisi võimalusi hoone remondiks.2)    Siis kui me saime teada, et on võimalus osaleda KÜSKi poolt areguhüppe projektis, siis tulime otsusele, et rahaline tuge aitab meil luua kaasaegse ala, kus saab laiendada tegevusi asudes ühes majas. Võru 11 kõrval kujuneb uus elamurajoon ja me näeme, et meie vajadus on suur. Varem me ei saanud vastu võtta rohkem õpilasi ja korraldada rohkem noorsootöö projekte. Uute ruumide olemisega tekkis see võimalus. Juba septembrist on näha, et suurenes õpilaste arv, suurenes teatristuudiote arv, tekkis pere teater. Kõik see näitab, et Lasnamäe Huvikoolil on perspektiive ja ühingul on võimalus kindlamalt tulevikusse vaatama ja uues arengukavas saame sellega juba arvestama.

3)    2019. aasta septembris oli koostatud LOOV ALA kasutamise kava, see näitab, et mai kuu lõpuni on ruum igapäevaselt kasutuses: õppetööd, projektid, kontserdid, etendused. See on rohkem, kui me seda plaanisime

4)    On loodud pere teater, kes tegutseb LOOV ALAL, novembris-detsembris on esimesed etendused kõikidele soovijatele

5)    Teatristuudio rühmas laps+lapsevanem on soovijaid rohkem, kui me saame kohti pakkuda.

6)    Tänu projektile ME18, mille korraldas KÜSK saime LOOV ALA lasnamäe Huvikoolis rajada

 

 

 

Projekti nimetus: “Matkamist omandatakse praktilised teadmised ja oskused”

Projekti eesmärk:

Soetada matkakomplekti: telgid, magamiskotid ja matkamatid, et saada koos looduhuvilistega matkal käia ja see saaks suvekoolivaheaja püsivaks tegevuseks

Projekti lühikirjeldus:

Lasnamäe Huvikoolis tegutseb loodusring.

Loodusring ühendab noori loodushuvilisi vanuses 8-14 aastat. Loodusringis käivad õpilased, kes armastavad loodust, tunnevad huvi looduse uurimise vastu, ei karda halba ilma, püüdlevad iseseisvuse poole ja soovivad suhelda kaaslastega; on valmis matkama ja aitavad kaasa ürituste organiseerimisel.Arutledes noortega tulevikuplaane, tuli otsus luua Lasnamäe linnaosas loodushuviliste võrgustiku, kuhu saaksid kuuluda kõik põhikooli õpilased, kes on huvitatud looduse uurimisest mitte ainult koolitundides.otsustasime luua töörühma, kes esimesel etapil hakaksid Lasnamäe Vene Gümnaasiumiga tööd tegema ja ühiseid plaane koostama. Otsuseks oli kaasata tööks 6.klassi õpilasi. Esimeseks põhjuseks oli see et, Lasnamäe huvikooli loodusringis käivad 5.-7.klassi õpilased ja lastel saaksid olla ühised huvid, teiseks põhjuseks oli see et loodusõpetuse teemad 6.klassi programmis sobivad ühisteks uurimistöödeks. Töörühm, kuhu kuuluvad Lasnamäe huvikoolist looduseringi juhendaja ja 2 noort ja Lasnamäe Vene Gümnaasiumist huvijuht ja 2 noort, kokku 6 inimest, otsustas, et esimese etapi tegevuseks on kohtumised koolivaheaegadel; kus korraldame ühistegevusi ja ühepäevaseid trekinguid. Suvel juunis – juulis on plaanis korraldada 5 kolmepäevalist ööbimisega matka, kus saaksid osaleda noored Lasnamäe huvikooli loodusringist ja Lasnamäe Vene gümnaasiumi 6. klassist.Selleks on vaja soetada matkakomplekte, rühmale mis koosneb 20-st inimesest.

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

Lasnamäe Huvikoolis Loodusringi programm oli koostatud lähtudes noorte huvidest. Programmi juhendaja Jelena Gusseva on kogenud skaut ja noorsootöötaja, kes oskab häsi noori juhendada ja motiveerida loodusesõbralikus tegevuses.Kahe aasta jooksu on näha osalejate arvu dünaamikat: 2016.aastal looduseringis osales 8 noort, 2018.aastal juba 30 noort, kes aktiivselt tegutsevad loodushuviliste. ringis Noortel tekkis mõtte luua Lasnamäel loodushuviliste võrgustikku, kuhu kuuluksid noored vanuses 10-14 aastat kes tunnevad huvi looduse uurimise ja hoidmise vastu. Esimeseks sammus oli kutsuda koostööks Lasnamäe Vene gümnaasiumi 6. klassi õpilasi. Põhikooli õppekava järgi just kuuendas klassis on need teemad, mida saaks käsitleda makades ja õpitu materjale praktiseerida.
2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

Lasnamäe Huvikoolis on loodud võimalused loodushuviliste teaduste ja oskuste omandamiseks: on eraldi sisustatud ruum, kus on kõik vajalik auditoorseks tööks, kava järgi loodusringi osalejad käivad ühepäevalistel matkadel, noortel on suur huvi mitmepäevastel matkadel käia. Ja et matkaprogramm oleks huvitav ja sisukas kutsume koostööks Lasnamäe Vene Gümnaasiumi loodusõpetuse kooliõpetajat, kellega koostame 5 erinevat 3-päevalist programmi. Programmid olid valitud laste poolt ja on kooskõlas põhikooli õppeprogrammiga: 1.matkateema: Pinnamood ja pinnavormid kaardil,pinnamood ja inimtegevud 2. matkateema:mets, metsa tüübid 3. matkateema: selgrootud ja linnud 4. matkateema: soo tekkimine, rabataimed, soode tähtsus 5. matkateema: eesti rahvuspargid ( Lahemaa rahvuspark)

3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;

Loodusringis ja matkadel ööbimisega noored osalevad vabal tahel
4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;

Noorte initsiatiiviks oli laiendada loodushuviliste ringi ja luua loodushuviliste võrgustiku Lasnamäe noorte seas, selle algatuse toetas loodusringi juht ja tema algatusel esimesek etapiks oli kaasatud Lasnamäe Vene gümnaasiumi looduseõppetuse õpetaja, kellega koos koostame matka uurimistööde kavad
5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

Oma töös Lasnamäe huvikool lähtub võrdsete kohtlemiste printsiibist, kuna meie koolis käivad lapsed erineva taustaga peredest: sotsiaalse erinevusega, erineva kodukeelega (on pagulaste lapsi)

Soetades matkavarustuse saab korraldada ühepäevalised ja ööbimisega matkad.See annab loodusehuvilistele võimaluse rakenduslikuks looduse uurimiseks. Loodusring sisendab lastele looduskaitselist mõtlemisviisi, õpetab avastama looduses olevaid seoseid ning aitab neid mõtestada. Samuti õpitakse loodusringis väärtustama paikkondlikku loodust ja kultuurilugu.

Õppeprotsessi lõpetanud õpilane armastab ja hoiab loodust, oskab teostada loodusvaatlusi, teha lihtsamaid eksperimente ja katseid..Oskab loodu ses toime tulla, leiab enda asukoha kaardil, oskab kasutada sõlmi, saab hakkama telkimisega ja lõkkel toidu valmistamisega (koos kaaslastega). Oskab olla nii liider kui ankrumees, suhelda kõigi grupi liikmetega, korraldada ise lihtsamaid maastikumänge. Matka läbinud õpilane tunneb looduses liikumise reegleid ja seadusi, hoiab keskkonda ja levitab seda suhtumist oma eakaaslaste hulgas.

Looduse ja selle arenguprotsesside tundmaõppimine, matkad ja ühisüritused peaksid andma noorele enesekindlust, usku enesesse ning aitama tal näha ka enda elu kui pidevat täiustumise ja arengu protsessi, milles raskused ja nende ületamine on osa arengust.

Osaledes ühistes huvikooli ja põhikooli tegevustes,õpilased saavad laiendada oma suhtlusring ja silmaringi. Noortevaldkonna töö Lasnamäe huvikoolis on korraldatud nii, et noorsootöö teenus on kõigile noortele kättesaadav. Nad saavad oma eakaaslastega võrdsed võimalused elamuslikuks maailma ja enda avastamiseks ja eakaaslastega koos tegutsemiseks ning selle kaudu omandada pädevusi, et oma elus olevate väljakutsetega paremini hakkama saada.

Projektist kasusaavate noorte arv 

Lasnamäe huvikoolis sellel õppeaastal õpib 350 õpilast ja avatud 40 õpperühma, kõik nad saavad matkavarustuse kasutada.Lasnamäe huvikoolil iga koolivaheaeg korraldab linnalaagri tööd iga vahetus osaleb laagritöös umbes 20 last, kes ka saavad oma programmitegevuses kasutada matkavarustust. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilased, kes osalevad loodusõprade võrgustikus     ( 30 last) ja teised kooliõpilased, kes soovivad minna matkale või matkatarkusi õppida ( umbes 2×20). Kokku esimesel aastal: 60 kuni 80 last. Iga aastaga laste arv peaks suurenema.

 

Varaait vol 14  toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu 

 

 

 

 

 

VARAAIT 12

Projekti nimetus: “ Heliaparatuur teatrisstuudiole Lendav Lehm”

 

Kaasata huviharidusse ja nimelt Lasnamäe huvikooli teatristuudio “ Lendav lehm“ tegevusse vähemate võimalustega ja seni kaasamata noori vanuses 4-26 aastat.

Suurendada noortearvu, kes osalevad teatristuudios ( hetkel on 3 erivanuse rühma, kus osaleb kokku 38 noort, vanuses 4-26) ja teistes huviringides iga õppeaasta 10 inimese võrra

Alandada osalustasu noortele, kes juba osalevad teatristuudio töös, praeguses olukorras võtame lisatasu heliaparatuuri ja mikrofonide rentimiseks

Suurendada proovi-ja esinemisvõimalusi,vähendades heliaparatuuri ja ruumide renditasu

Võimalus korraldada õueetendusi ja avalikke üritusi, kasutades soetatud heliapparatuuri ja mikrofone

Osaledes noortekohtumiste projektis saame kasutada oma heliaparatuuri.

Heliaparatuuri ja mikrofone saavad kasutada teiste huviringide osalejad ja juhendajad.

Soetades heliaparatuuri Lasnamäe huvikoolil laienevad võimalused:

  • Korraldada avalikud üritused, kasutades heliaparatuuri ja mikrofoone
  • Teatristuudio, vokaalklassi õpilased saavad teha prove Huvikooli ruumides
  • Saame koostööd teha teiste huvikoolidega, pakkudes neile heliaparatuuri, aga nemad meile ruumid
  • Korraldades kohalikud noorte projektid, same kasutada heliaparatuuri ja mikrofoone
  • Same kasutada heliaparatuuri vokalistide laulude salvestamiseks

Korraldades heategevuslikke kontserte ja etendusi ei pea rendile võtma heliaparatuuri ja mikrofoonid

 

VARAAIT 13

Projekti nimetus:Lendava Lehma teatristuudio lavastuste mitmekesistamine”

 

Kaasata huviharidusse ja nimelt Lasnamäe huvikooli teatristuudio “ Lendav lehm“ tegevusse vähemate võimalustega ja seni kaasamata noori vanuses 4-26 aastat.

Suurendada noortearvu, kes osalevad teatristuudios ( hetkel on 4 erivanuse rühma, kus osaleb kokku 52 noort, vanuses 4-26) ja teistes huviringides iga õppeaasta 10 inimese võrra

Alandada osalustasu noortele, kes juba osalevad teatristuudio töös, praeguses olukorras võtame lisatasu projektori ja ekraani  rentimiseks

Suurendada proovi-ja esinemisvõimalusi,vähendades projektori ja ruumide renditasu

Võimalus korraldada õueetendusi ja avalikke üritusi, kasutades soetatud projektori ja ekraani

Osaledes noortekohtumiste projektis saame kasutada oma projektori ja ekraani.

Projektori ja ekraani saavad kasutada teiste huviringide osalejad ja juhendajad


Projekti nimi: Elav raamatukogu Lasnamael

Projekti etapid:
• Ettevalmistamine (Aprill-Mai)
Me (initsiatiivrühm) räägime läbi potentsiaalsete „elav raamatutega“. Registreerime raamatuid ja aitame nendel üritusi kontseptsioonist aru saada. Initsiatiivrühm valmistab kõiki küsimusi Elav raamatukogu organiseerimiseks – teeme registratsiooni Internetis raamatukogule.
Hakkame aktiivselt reklameerima üritust/avame registratsiooni Internetis elav raamtukogule kõikide meie organisatsiooni veebilehe lugejate jaoks.
Kokkutulek vabatahtlikutega ürituse korraldamiseks + DJ
Ürituse reklameerivate voldikute ettevalmistamine.
Avatud ürituse organisatsiooniliste küsimuste kokkulepped.

• Põhiüritus “Elav raamatukogu Lasnamael” 3.06.2017
Elav raamatukogu üritus Lasnamäe Huvikooli pargi platsil.

• Kokkuvõtte (Juuli-September)
Initsiatiivrühma poolt ürituse analüüs, tagasiside saamine vabatahtlikelt, lugejatelt ja raamatutelt.
Raamatute ja vabatahtlikutega lõppkohtumine.
Aruande kirjutamine ja kokkuvõtete tegemine.

Projekti eesmärk:

Siduvad suhted Lasnamäe elanikete vahel, stereotüüpilisest käitumisest ja mõtteviisist loobumine, kasutades mitteformaalse meetodi „ Elav raamatukogu“, mis käivitab erinevate ühiskonnakihtide vahelisi suhtumisi ja innustab tulevaseks koostegevuseks.

Projekti kirjeldus:

Lasnamäe on kõige suurem piirkond rahvaarvu ja kodakondsuse koguse suhtes Tallinna linnas. Selle piirkonna ühendab suur arv kogukondi, kuid kõik need suhtlemiskeeleks tihtipeale kasutavad vene keelt.
Mittekultuurse kogukonna tõttu, meedia mõjust, mis selle piirkonda elanikud saavad mitte ainult Eestist, kuid ka Venemaalt, tekkib arusaamatus, eelarvamused ja stereotüübid, mis on tavaliste inimeste vahele konfliktide põhjuseks. Selles linnaosas ei ole tavaks näha ja märgata parandžaas inimesi, tumeda nahaga või ratastoolis inimesi, kuid need elavad meie seas. Elanikud ei ole sellega harjunud ja sageli kui näevad ennast erineva inimesi lihtsalt kardavad, sest meedia tugevasti mõjub nende teadust ja mõnedel juhtudel ka peret, sõpru ja töökaaslasi.

Elav raamatukogu on väga populaarne ja kaasaegne avalike sündmuste vorm Euroopas, mis tekkis Taanis 2000. aastate alguses. Selle projekti korraldajal, kelle nimi on Anna Morozova, on kogemus sellistes projektides osalemisel ja korraldamisel nii Eestis kui ka välismaal.

Elava raamatukogu meetod aitab vabanema stereotüüpidest, mis sageli viib üksiku inimesi või terve rühma diskrimineerimisele, aitab ühiskonnas tõsta üksteisemõtmise tase kõrgemaks. Lasnamäe linaosas on suur hulk eelarvamusi, sest just selle piirkonna peetakse getoks ja just siin toimub palju vastuolusi erinevates rahvastiku kihtades.
Lasnamäes toimub palju kultuurile ja tähtpäevale pühendatud üritusi. Aga väga harva selles rajoonis korraldatakse sotsiaalse sunnitlusega avalike üritusi, mis aitaks kohalike elanikele ühenduma, rääkida avalikult ennast, oma elust ja pealiselt olla kuuldud teiste inimestega. Tähtis, et selle ürituse raames me pakkume Lasnamäe elanikele rääkida oma emakeeles – vene keeles.

Elava raamatukogu meetod aitab tuttavaks saada paljudel inimestel erisuguste gruppide esindajatega, mis kuuluvad erinevate stereotüüpide ja eelarvamusi hulka, tihti negatiivsele. Niisuguste stereotüüpide seas võivad olla erinevad usundid, seksuaalsed ja etnilised vähemused, erivajadustega inimesed, idealistid jne.
Raamatukogu „lugejaks“ võib olla iga inimene alates 13+, sest me arvame, et sellest vanusest alates on vaja ja võib kujundada oma arvamuse, laiendada silmaringi ja õppida tegema analüüse.
Raamatuks võivad olla need, kes on valmis mitte agresiivselt jagada lugejatega oma arvamust/ajalugu. Me peame silmas Lasnamäe elanikke, kes on valmis olla „elav raamatuna“ ja juhul kui nende keel ei ole vene, me oleme valmis anda vabatahtliku-tõlkijat, kes on suuteline tõlkida raamatu kõnet lugeja keelde.

Registreerimine toimub meie partnerorganisatsiooni veebilehes, kuna projekti korraldaja ja initsiatiivne rühm kuluvad sellese klubisse ja seal on suur noortearv – http://clubactive.eu/human/

Meedia:
Delfi portalis artikkel
Polianna portalis reklaam

 

03.06.2017

Posted by Lasnamäe Huvikool on Reede, 9. juuni 2017

Youth Exchange (KA1) in Frames Of Erasmus+ programme.

Title: “Happy family – a fairy tale or reality?”

Project Number: 2016-1-EE01-KA105-017253

Preliminary date: 02/10/16 – 07/10/16, arrival day 01/10/16 and departure day 08/10/16

Group per country: 6+1 group leader (participants are youth people from 16-22 years old, leader 21+)

Venue: Tammispea village, suburban camp Vihasoo, Estonia

Countries: Azerbaijan, Russia, Lithuania and Estonia


Main Aim:

– To foster youth involvement in the process of research family values and traditions of different cultures through method theatre.

Objectives:

– To research family values of different countries on the base of cultural fairy-tales about the family institution.

– To improve the possibilities of international dialogue between youngsters, raising tolerance and improving attitude to traditions of their own families

– Creating friendly atmosphere, build up partnerships and cooperation (team-building activities, ice-breakers, small hikes in the Lahemaa Part, discussions)

– Self-identification, discover your past as roots and according to that build your future relationships and focus on family institution (Reflections, Youthpass as a tool for self-reflection)

– Discover yourself through theatre and how it will be related to future

– To show combined performance from 4 countries on the stage in Tallinn on the last day of activities implementation

 

That to realize our idea in action we found an opportunity to participate in “Formula 2” seminar. The active group from our theatre studio with director Janika Koppel registered to participate in the seminar “Formula – 2” and with help of international marathon and consulters we stared idea realization in frames of Erasmus+ programme.

We believe, that idea of this project is very an actual nowadays and it first of all connected to us, as youth who created this idea connected with project idea, problems and needs.

The chosen idea based on family problems and national features of families in different countries. As a method we chose theatre and making performance with traditional fairy-tales where are shown problems in family relationships. Nowadays youth do not paying enough attention to their families, backgrounds, roots and relatives. In future they could have problems when start to build own family institution.

Also, very important is to save traditions and keep cultural awareness of your mother country. That’s why we decided to discuss about this topic and see the potential influence among all of the people who belongs to the project as well among those for whom we will show our fairy-tales.

We want to carry out this idea because nowadays see that youth is forgetting about their family traditions, family roofs and doesn’t respect it’s values at all and according to that they will have problems in organizing their own families institutions and relationships. The traditions of family’s protection are very actual as it based on building the future family and helping to avoid divorces and misunderstanding. We believe that method theatre could help focus on the chosen problem more deeply and with it we will have more deep discovering process.

 

Pictures from the project you can find here – https://www.facebook.com/pg/flyingcowstudio/photos/?tab=album&album_id=1817926515144433

Pictures from the performance you can find here – https://drive.google.com/drive/folders/0B8gRqeUjSGE0TkVfelRBcDZtS2M?usp=sharing
Video prom the project final performance – TVn – https://www.facebook.com/tvn.Estonia/videos/1174832489222768/

Interview about the project on the TC channel ETV + – http://etvpluss.err.ee/v/meelelahutus/tvoi_vecher/saated/ab42878d-b510-4433-8e68-5466408cb583/tvoy-vecher

Project Title: ” Сreation is a practical way to communicate with young people of different cultures”  (In Estonian: „Kooslooming – praktiline võimalus erinevate kultuuridega noorte suhtlemiseks“)

Programme: Youth Meetings (Noortekohtumised)

Applicant: NGO Active Youth Club / NGO Active Youth Club (theater studio “Flying Cow”)

Partner: Viljandi Hobby School (Theatre Class Evestuudio)

Number of participants: 24 participants (12 young speakers Russian and 12 Estonian young speakers) + 2 leaders from each group

Age: Participants in age 11-16 years, leaders 18+

Project duration: 6 months (06.01.2015 – 01.12.2015)

 

PROJECT STAGES:

1. Preparation of the project (01.06.2015 – 09.19.2015)
Young people by themselves write small stories in prose and verse, and prepare it according to the performances.

2. The first meeting of the youth (22/09/2015 – 27/09/2015)
Kuusalu Vald, Tammispea Village, Youth Camp Vihasoo.

3. The second meeting of young people (09/10/2015 – 12/10/2015)
Voru 11, Tallinn Youth Centre Active; Last performance 11.10.2015 – Kesklinna Noortekeskus – public place.

 

4. The last step, post-project activities (12.10.2015 – 01.12.2015)
A summary of the plans for further cooperation (possible joint demonstration performances in Viljandi).

Aims and Objectives:

– To promote communication and understanding between young people of two different nationalities living in Estonia (Estonian and Russian) through the process of co-creation
– To promote mutual development of young people of different speakers in Estonia through targeted joint activities
– Involvement of Estonian-speaking and Russian-speaking young people living in Estonia in the study of culture, traditions and language of each other through drama and theater

1st meeting photos – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.747607728701045.1073741908.285098951618594&type=3
2nd meeting photos – https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752754024853082.1073741909.285098951618594&type=3

Article – http://www.euroopa.noored.ee/blogi/noortekohtumised/noortekohtumise-tulemusel-valmis-mitmekeelne-lavastus/

See all photos>>

Project number: 2015-1-EE01-KA105-013254

“I am no beauty queen. I am just beautiful me!!” is a multicultural Youth Exchange in which 32 participants are involved Estonia (Tallin), Estonia ( Kohila), Germany ( Duisburg, Hagen)

Date: 29.05.2015 – 03.06.2015 (28.05.2015 – arrival day, 04.06.2015 – departure day)
Group per country: 7 and 1 leader.  (age of participants 15-17 years old, Leader 18+)
Venue: Tammispea Village, Estonia (70km from Tallinn – Suburban camp Vihasoo)

The neccesaritiy to make a project about this topic appeared in our girls Club in the youth Center ( youth club active). The Volunteer from Germany who is working in our organisation leads a “girls Club” every Thursday. She gives Yoga lessons for a better understanding of the body, moreover we are talking about issues which *affect* us as girls. It turned out that the topic “beauty”, and how important it is to be beautiful, raises the biggest interest among the girls. It seems to have a particular importance in different areas of our daily life.

Appallingly a lot of young girls see their *bodies* more *as* an enemy than a friend. No matter how beautiful or healthy the girls are, they *always* find something “ugly” on *themselves*, which makes them feel uncomfortable with *themselves* and limits them in different ways of their daily live. This *circumstance* makes me *incredibly* sad. Girls in the age between 15 and 18 years *of age are permanently* living with a *changing* of their body’s . *But at the same time*, nowadays the influence of the media is stronger *than* ever before. The media gives a wrong image of *what women* should look like. Advertising *and* marketing companies use Photoshop to give woman the “perfect” *appearance*, while the fashion *industry* promotes being *unhealthily* skinny. Switching on the TV or the computer, *the information which can be found there* creates a permanent influence of the wrong values a woman should care about – their outward appearance. Especially in this age *teenagers* are easily affected by that. A shockingly big amount of girls start to harm themselves psychologically or even *physically*. The number of girls who suffer from anorexia gets increasingly higher, *surgery* and body modification becomes more and more popular. Furthermore *it* is important to mention that young girls spend *almost* all their money *on* beauty products or *unnecessary* fashion. Unhealthy diets are promoted for reaching an unreachable ideal of beauty. *The time invested in this unreachable and destructive goal* should be used for *developing* the character *of oneself* to find out where their place in society is and what skills they want to reach *and cultivate* in *the* future. All *these* processes are disturbed by dealing with the feeling of being misplaced in the own body which is never “good enough”.

1. The project has the aim to talk about the beauty ideal in different *countries* and to developed ideas of how to deal with the pressure the girls suffer from.
2. We need to train *the girls on* how to watch media critically and understand what a realistic image of woman’s appearance *can be* and what, *on the other hand*, is fake.
3. We will create a free room for girls where we can open this topic *up for discussion* in a save environment, just between girls in the same age.
4. We encourage them to talk about their wishes, *experiences and* problems and to find a common solution. We show them that they are not alone in that *phase*.
5. Together we will find out that “a healthy body is a good body” in which we can feel comfortable and beautiful.
6. We will also provide tools for *facing such problems* in the future and *will try and teach* how to change the attitude *towards* ourselves in bad times – so we can become friends with ourselves instead of treating the body like an enemy. 7. We will encourage the girls in their gender roles for their future plans and success.

The girls feel save in their *bodies* and will *gain* more self confidence in their daily life and their role as a woman. It would *stabilize* their role in society and makes them less vulnerable. This self confidence can be used to become an active person in the local community. It leads to entrepreneurship because it develops leading- and team working skills. -Based on our partners we create a new network between rural and city communities. Rural communities shall be included and connected to the city center. The countryside should also be seen for its advantages. Especially in Estonia where the people even speak different languages within the same country, this exchange of cultures is very important.

Второй год подряд, представителями организации MTÜ Lasnamäe Huvikool, проводится социальный проект для учеников средней школы, направленный на информирование подростков по темам: наркотики, алкоголь и табачные изделия.

Название проекта: «Знания спасают жизнь»
Организатор: MTÜ Lasnamäe Huvikool
Тренеры: Социальный работник Гусева Елена, Молодежный работник Дарья Дьяченко
Целевая группа: 6-8 класс

Цели проекта:

  • Поднять уровень знаний у учеников русскоязычных школ города Таллинн о вреде наркотических веществ, алкоголе и табачных изделий.
  • Проинформировать молодежь о местах помощи и реабилитации в Таллинне
  • Мотивировать подростков избегать употребления вредных для организма веществ

Описание: Идея тренинга пришла на основание данных исследовательских работ за последние несколько лет среди молодежи в Эстонии. В ходе этих исследований, было выявлено, что молодежь получает информацию о вредных веществах в большей степени от своих друзей, что не является объективным и не дает молодым людям реальную оценку проблемы «зависимость» и к каким последствиям в дальнейшем употребление того или иного вещества может привести. На эти темы существует много информационных материалов в печатном виде и в Интернете, но молодые люди в большинстве не знают, где искать доступный материал в Эстонии. При  чрезвычайной ситуации, они зачастую не знают, куда можно обратиться и попросить помощи.
Своим тренингом, мы стараемся донести информацию до учеников средних школ, через методы неформального обучения. Продолжительность тренинга полтора часа. У классов есть возможность выбрать тему тренинга:

Темы: 
1. Влияние наркотических веществ на молодёжь и центры реабилитации в Эстонии
2. Влияние алкогольных и табачных изделий на молодёжь, центры помощи лечения зависимостей в Эстонии

Методы, использующиеся в тренинге:
Личные знания участников тренинга
Презентации
Видео
Дискуссии
Викторины
Тематические игры
Самоанализ
Эксперименты
Тесты
Обратная связь

Брошюры к тренингу были предоставлены: Tervise Arengu Instituut

Фотографии можно найти на фейсбуке Lasnamäe Huvikool

This project has been carried out with the support of the European Community program Youth in Action.

“From Experience to Self-Evaluation” is a training course in which were involve participants from Estonia, Germany, Russia, Belarus including 1 trainer and 1 trainer’s assistant from Estonia and 1 expert from Germany. The themes of the TC are youth unemployment, self- assessment of the developing competences, recognition of the non-formal learning.

The problem: lack of competitiveness of young people without experience in the labor market.

Adjusted problem: Young people are receiving a huge store of skills in youth organizations are not able to evaluate it and transform to developing competence. Result: do not know what I can – the employer does not know too – a job not taking me.

Background: Not bringing to an employer their competence, blocked the process of recognizing non-formal education in society, as well as recognition by the employer.

Objectives:

To train youth workers on supporting personal and professional development of young people though self-evaluation process.

To understand difficulties of SA for young people, role of youth worker in the process of SA and career planning.

To learn, to create or/and find methods of SA for different target groups. To test proposed methods.

To assess own role in organization. What, why and how I will use outcomes of the TC in my usual work.

The main contents of the TC were

Opening and practicing the components of the Self-Assessment process

Implementing Youthpass in training.

The dates of the TC activities were 2.05.2011.- 7.05.2011.

 

Here you can see photos from project>>

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

The project was organized in frames of programme Youth In Action with support of Estonian NA www.euroopanoored.ee

This project has been carried out with the support of the European Community program Youth in Action.

“From Experience to Self-Evaluation” is a training course in which were involve participants from Estonia, Germany, Russia, Belarus including 1 trainer and 1 trainer’s assistant from Estonia and 1 expert from Germany. The themes of the TC are youth unemployment, self- assessment of the developing competences, recognition of the non-formal learning.

The problem: lack of competitiveness of young people without experience in the labor market.

Adjusted problem: Young people are receiving a huge store of skills in youth organizations are not able to evaluate it and transform to developing competence. Result: do not know what I can – the employer does not know too – a job not taking me.

Background: Not bringing to an employer their competence, blocked the process of recognizing non-formal education in society, as well as recognition by the employer.

Objectives:

To train youth workers on supporting personal and professional development of young people though self-evaluation process.

To understand difficulties of SA for young people, role of youth worker in the process of SA and career planning.

To learn, to create or/and find methods of SA for different target groups. To test proposed methods.

To assess own role in organization. What, why and how I will use outcomes of the TC in my usual work.

 

The main contents of the TC were

Opening and practicing the components of the Self-Assessment process

Implementing Youthpass in training.

The dates of the TC activities were 2.05.2011.- 7.05.2011.

Here you can see photos from project >>

The project activities 2 / 11 / 2009 – 7/11/2009.

Participants

Estonia – Youth Center Vihasoo

Germany- THW-Jugend

Czech Republic – DYNAMA

 

„Influence of the moral values on formation of tolerant thinking” – is multiculturial Youth Exchange in which involved 28 people from Estonia, Germany, Latvia and Czech Republic.

The themes of the project are formation and development of moral values in a multicultural society, formation and development of tolerant thinking, understanding and respect of feelings and opinions of others, influence of the moral values on formation and development of tolerant thinking.

The objectives of the exchange are to define words “my moral values”, to know how define people of different age, nationalities, trades words “moral values”, formation and development of emotional and strong-willed sphere of the person: initiative, tolerance, responsibility, activity, civilisation, peaceful disposition, kindness, understanding, positive thinking. To work with various ways of the report of the information: a photo, video, article, interview, interrogation, instalation, multimedia technologies, during preparation and project realisation to allow an occasion to a maximum people which we will meet to reflect about moral values, to make a photo- video- MESSAGE and to interest people in its viewing. The organization and carrying out of exhibition Positive Thinking, formation of knowledge and ability for a life in a multicultural society (acquaintance with national cultures, national traditions).

This project has been carried out with the support of the European Community program Youth in Action.