Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Isikuandmete kaitse on meie esmatähtis ülesanne.

Me soovime, et te teaksite, mis andmeid ja mis eesmärgiga me kogume, kuidas me neid kasutame ning millised võimalused ja valikud teil on.

Meie teenuste osutamiseks on vajalik teiega seotud isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik teile soovitud teenust vahendada ning täita sellega seonduvaid kohustusi. Meie teenuste kasutamiseks on vajalik teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks kirjeldatud eesmärkidel. Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud andmeid teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks, täiustamiseks aga ka uute teenuste arendamiseks ning seadustest ja juriidilistest protseduuridest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eesmärgiga pakkuda teile kompetentse arvamuse ning kõikide meie organisatsioonide võimalusi laieneb teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks järgnevatele isikuandmete töötlejatele (edasi: „Organisatsioonid“):

  • Noortekeskus Vihasoo MTÜ, registrikood: 80153120
  • Lasnamäe Huvikool MTÜ, registrikood: 80188785
  • Noorteklubi Active MTÜ, registrikood: 80349001
  • Õppekeskus Skill MTÜ, registrikood: 80366716

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted kehtivad kõikide Organisatsioonide suhtes ning samuti ka kõikide isikute suhtes, kes kasutavad organisatsioonide teenuseid.

Andmete töötlemise tingimused kehtivad kõikide Organisatsioonide veebilehtede suhtes: vihasoo.ee, lhuvikool.ee, clubactive.eu, skillkeskus.eu.

Veebilehed, tulenevalt nende eripärast, võivad omada eritingimusi, mis puudutavad konfidentsiaalsuse poliitikat või cookie-failide töötlemist ning nende vastavust käesolevatele üldpõhimõttetele tagavad Organisatsioonid. See ei puuduta juriidiliste isikute andmete salvestamist ega isikuandmete töötlemist kolmandate osapoolte veebilehtedel, mille lingid on olemas Organisatsioonide veebilehtedel, kuid mille haldamise eest Organisatsioonid ei vastuta.

Juhul, kui teil tekkivad küsimused, probleemid või kaebused, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, siis palume pöörduda meie poole e-posti aadressil info@vihasoo.ee

 

  1. Organisatsioonid tagavad teie andmete turvalist säilitamist

1.1. Organisatsioonid pööravad kõrgendatud tähelepanu teie isikuandmete kaitsmisele. Pidevalt võtame ette kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta teie andmeid sanktsioneerimata liigipääsu eest. See puudutab töötajaid, informatsiooni, IT-taristut, Organisatsioonide sise- ja välisvõrke, kontoris olevate andmete ja tehniliste vahendite kaitsmist.

1.2. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted kehtivad kõikide Organisatsiooni töötajate suhtes.

1.3. Kõigile vaatamata lasub ka teil kohustus kasutada teenuseid ja veebisüsteeme ettevaatlikult ning turvaliselt ning tagada kasutatavate seadmete kaitset. Teil on kohustus hoida saladuses paroolid, salasõnad, kasutajanimed ja teised andmed, mis on seotud Organisatsioonide veebisüsteemide isikustatud kasutamist.

1.4. Te peate teadma ning arvestama faktiga, et Organisatsioonid ei saa tagada andmete turvalisust ega vastuta sellisel juhul, kui teie andmed polnud kaitstud teie tegevuste tulemusel. Antud juhul vastutus jääb ainult teile.

  1. Milliseid isikuandmeid me kogume?

2.1. Isikuandmeteks on kõikvõimalik informatsioon, mis võib olla seotud konkreetse isikuga. Organisatsioonide poolt kogutavad andmed võivad olla järgmised, kuid mitte ainult:

2.1.1. isiku identifitseerimise andmed, näiteks, ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, isikut tõendava dokumendi andmed (passi või ID-kaardi koopia);

2.1.2. kontaktandmed, näiteks, elukoha aadress, telefoninumber, e-post, suhtluskeel;

2.1.3. sotsiaalvõrgustikke profiil;

2.1.4. andmed, mis näitavad seadusekuulekust ja vastavat hoolsust, näiteks, maksekäitumine või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju;

2.1.5. seaduste täitmise ajal saadud või loodud andmed, näiteks, päringud, mis on tehtud õiguskaitseorganitele, notaritele, maksuametile, kohtule või kohtutäituritele;

2.1.6. suhtlemise ajal saadud andmed, näiteks, video- ja audiosalvestused, mis jäävad Organisatsioonide poolt korraldatavate ürituste, sündmuste, ärireiside ning näituste ajal, kui te suhtlete Organisatsioonidega e-posti, SMS või teiste suhtluskanalite teel, lisaks, kui te võtate osa uuringutest või küsitlustest;

2.1.7. infosüsteemi IP-aadressi kasutamisel eesmärgiga tagada infosüsteemi turvalisust ja kooskõlas teenuse kasutustingimustega;

2.1.8. teenustega seotud andmed, näiteks, lepingu täitmine või mittetäitmine, toimunud tehingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused;

2.1.9. andmed loosimistes ja kampaaniates osalemise kohta, näiteks, andmed võidetud auhindadest.

  1. Millistel eesmärkidel ja millal toimub andmete kogumine ja töötlemine?

3.1. andmete kogumine ja töötlemine sõltub konkreetsest teenusest ning sellest, milliseid andmeid on vaja selle teenuse osutamiseks. Põhjused, mis me kogume ja töötleme andmeid võivad olla järgmised, kuid mitte ainult:

3.1.1. uudiskirja tellimine teie e-posti aadressile, nimi ja nimekiri tellitud uudiskirjadest. Need andmed on vajalikud, et saata teile ainult need uudiskirjad, mida te olete tellinud ja mis pakkuvad teile huvi. Organisatsioonid saadavad uudiskirju ainult teie nõusolekul.

3.1.2. juhul, kui kandideerite Organisatsioonide ametikohtadele, säilitame me teie CV ja kõik otsuse tegemiseks vajalikud andmed, lisaks äri- ja karistusregistri väljatrükid. Need andmed on vajalikud, et võtta tööle ausa, sõltumatu ja parima kandidaati;

3.1.3. juhul, kui te võtate meiega ühendust ja saadate meile e-kirju (meediapäring, infopäring, selgitustaotlus jne) või helistate meile eesmärgiga saada vastust. Meil on võimalik koostada telefonikõnede aruannet isikustamata vormis, kuid Organisatsioonid ei salvesta telefonikõnesid;

3.1.4. andmed, mida me saame kolmandatelt osapooltelt, kui see on vajalik lepingu täitmiseks või tagamiseks või kui käesolev tegevus tuleneb seadusest või kui teie poolt on saadud vastav nõusolek.

3.1.5. organisatsioonide veebilehtede külastamise andmed, mis on vajalikud kasutajakogemuse parandamiseks;

3.1.6. olukorras, kus andmete avaldamine on vajalik õigusakti või juriidilise protseduuri järgi;

3.1.7. organisatsioonide poolt läbiviidavate kampaaniate jooksul, kui see on vajalik võitja väljaselgitamiseks;

3.1.8. juhul, kui tekkib vajadus koostada teie vajadustele sobivat teenusepakkumist. Näiteks, me töötleme teie andmeid, kui te külastate meie veebilehte, täidate ankeete, saadate tellimusi, registreerite osalejaks Organisatsioonide poolt korraldavatele üritustele või kasutate muid teenuseid Organisatsioonide veebilehtedel. Teenuste pakkumise korral töötleme me teie andmed ainult eelneval nõusolekul;

3.1.9. juhul, kui tekkib vajadus kaitsta Organisatsioonide õigusi, ennetada seaduserikkumist või tagada Organisatsiooni ja selle töötajate ja liikmete turvalisust;

3.1.10. juhul, kui tekkib vajadus tõestada, täita, anda üle või kaitsta seaduslikud nõudmised, mis tulenevad lepingu täitmisest või lepingu sõlmimiseks vajaliku info kogumisest või õiguslikke nõudmiste täitmiseks või Organisatsioonide õigusliku huvi kinnistamiseks;

3.1.11. juhul, kui tekkib vajadus kaitsta Organisatsioonide kuuluva vara töötaja lahkumise korral. Sel juhul antakse lahkuva töötaja õigused ametliku e-posti aadressi suhtes tööandjale üle, et oleks võimalik täita katkematu töö klientide ja partneritega.

3.2. Organisatsioonid töötlevad teie andmeid minimaalses võimalikus mahus. Teie isikuandmed ei säili rohke aega, kui on vaja nende töötlemiseks. Organisatsioonid ei vastuta andmete säilitamise eest registrites ja veebilehtedel (näiteks, sotsiaalvõrgustikud), mille haldamine ei kuulu Organisatsioonidele.

3.3. Organisatsioonid ei tegele andmete ostu-müügiga ega rendi teie andmed kolmandatele isikutele.

3.4. Organisatsioonidel on õigus teha väljavõtteid kogutud informatsioonist isikustamata vormis ning jagada seda partneritega.

3.5. Organisatsioonid võivad liita erineval viisil kogutud andmed, kui need on kogutud ühtse eesmärgiga.

  1. Andmete kasutamine lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks

4.1. Tulenevalt seadustest võivad Organisatsioonid kasutada teie andmed teie nõusolekuta lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks vähemalt järgmistel juhtudel:

4.1.1. teie või teie esindaja isiku identifitseerimiseks;

4.1.2. teenuste osutamiseks ning toodete müügiks vajalike toimingute teostamiseks;

4.1.3. teenindamiseks vastavalt teie soovidele ning rikete kõrvaldamiseks;

4.1.4. veebisüsteemi ja selle võimaluste, teenuste jm pakkumiseks, personaalseks lähenemiseks, olulise info edastamiseks;

4.1.5. lepingujärgsete maksete arvutamiseks, teavituste saatmiseks, arvete loomiseks ja edastamiseks;

4.1.6. mitteturundusliku informatsiooni edastamiseks tavaposti või e-posti teel;

4.1.7. teeninduskvaliteedi tõstmiseks, sh veebisüsteemi ja teenuste arendamiseks, kasutaja aktiivsuse ja rahulolu monitooringuks;

4.1.8. võimalikke äririskide hindamiseks ning välistamiseks, mis võivad kaasneda teenuste osutamisega teile;

4.1.9. lepingute täitmiseks

4.1.10. organisatsioonide õiguste kaitsmiseks ning võlgnevuste sissenõudmiseks.

  1. Teie andmete avaldamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele ning kolmandatesse riikidesse

5.1. Organisatsioonid edastavad teie isikuandmeid järgmistele Kolmandatele Isikutele:

5.1.1 järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Organisatsioonide seadusjärgse kohustuse täitmine;

5.1.2 audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Organisatsioonide ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Organisatsioonide seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Organisatsioonide õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

5.1.3 võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui teil on tekkinud Organisatsioonide ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Organisatsioonide õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus teie olete Lepingut rikkunud või muul viisil Organisatsioonide õigusi rikkunud, ei kaalu teie huvid ega õigused Organisatsioonide õigustatud huvi üles.

5.2. Üldjuhul teie andmed töödeldakse ja säilitatakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piirides.

5.3. Organisatsioonid edastavad isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Organisatsioonidel on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastavad Organisatsioonid sinna isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

  1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine või rikkumine ning käesoleva informatsiooni

6.1. juhul, kui Organisatsioonides toimub isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete rikkumine ning sellega kaasneb tõsine oht teie õigustele ja vabadustele, siis on Organisatsioonide kohustuseks teid teavitada, vormistada seadustest tulenevaid dokumente ning esimesel võimalusel takistada rikkumist.

6.2. Organisatsioonidel võib tekkida vajadus käesolevaid üldpõhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Organisatsioonide isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitavad Organisatsioonid teid enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

6.3 Juhul, kui teil tekkivad küsimused, probleemid või kaebused, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, siis palume pöörduda meie poole e-posti aadressil info@vihasoo.ee